Privātuma politika

Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis Latvijas Meža īpašnieku biedrība, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: 

Reģistrācijas numurs: 40008094521
Juridiskā adrese: "Ūdensdzirnavas", Vidrižu pag., Limbažu novads, LV-4014
Biroja adrese: Republikas laukums 2-508, Rīga, LV-1981
E-pasts: info@mezaipasnieki.lv
Tālrunis: + 371 67027079

 

Šī privātuma politika izskaidro, kā Latvijas Meža īpašnieku biedrība apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Latvijas Meža īpašnieku biedrība.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Latvijas Meža īpašnieku biedrības personas datu apstrādes mērķi ir saistīts ar Latvijas Meža īpašnieku biedrības funkcijām. Latvijas Meža īpašnieku biedrība apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

• Dalībnieku uzņemšana Latvijas Meža īpašnieku biedrībā

• Dalībnieku reģistrācija Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotiem pasākumiem

• Latvijas Meža īpašnieku biedrības biedru informēšana ar biļetenu (newsletter) starpniecību

Latvijas Meža īpašnieku biedrība apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• Datu subjekta piekrišana

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Latvijas Meža īpašnieku biedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv šis kritērijs:

• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei

Personas datu saņēmēji

Datu apstrādi veic tikai tie Latvijas Meža īpašnieku biedrības darbinieki, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai pildītu Latvijas Meža īpašnieku biedrības funkcijas.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Latvijas Meža īpašnieku biedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

• personīgi rakstveidā iesniedzot Latvijas Meža īpašnieku biedrības birojā Rīgā, Republikas laukumā 2-508, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@mezaipasnieki.lv

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

info@mezaipasnieki.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu Latvijas Meža īpašnieku biedrības birojā Rīgā, Republikas laukumā 2-508, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@mezaipasnieki.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Sīkdatņu apstrāde

Latvijas Meža īpašnieku biedrības tīmekļa vietnē mezaipasnieki.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu.

Izmaiņas Privātuma politikā

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē mezaipasnieki.lv