Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atbalsts ugunsgrēkos cietušajām mežaudzēm

Atbalsts ugunsgrēkos cietušajām mežaudzēm

Meža īpašnieki varēs saņemt atbalstu par ugunsgrēkos izpostītajiem mežiem

Šobrīd valdībā saskaņošanas procesā atrodas Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātes „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās” īstenošanai”.

Šo noteikumu mērķis ir sniegt meža īpašniekam atbalstu gadījumos, kad ugunsgrēka vai vēja iedarbības rezultātā ir gājušas bojā audzes un šajās platības ir nepieciešams veikt meža atjaunošanu.. Atbalsta pasākums tiks finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu. Dabas katastrofu vai meža ugunsgrēku gadījumā valsts un Eiropas Savienības atbalsts ļaus ātrāk atgūties no gūtajiem zaudējumiem un izvairīties no iespējamās krīzes meža nozarē vai arī mazināt to.

Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs A.Muižnieks atzinīgi vērtē šo atbalsta pasākumu, par kura nepieciešamību visvairāk varēja pārliecināties pēc 2005.gada vētras. Vētras rezultātā tika nodarīts būtisks kaitējums mežaudžu produktivitātei, un atbalsta pieejamība šādos gadījumos ievērojami palīdzētu meža īpašniekiem atjaunot bojāto mežaudžu ražošanas potenciālu. Nav iespējams paredzēt dabas katastrofas un to nodarīto postījumu apmērus, tomēr, ja tādas notiek, svarīgi ir sniegt savlaicīgu palīdzību meža īpašniekiem. 2005.gada 8.,9.janvāra vētrai bija būtiska negatīva ietekme uz meža nozari kopumā.

Noteikumi paredz, ka atbalstu varēs saņemt fiziska persona, kurai pieder meža platības, kā arī juridiska persona, kuras pamatkapitālā privātā kapitāla daļas veido vismaz 50 procentus. Atbalstu varēs saņemt arī pašvaldības, kuru īpašumā ir mežs.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka, lai pretendents saņemtu atbalstu, viņam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē papīra dokumenta veidā vai elektroniska dokumenta veidā jāiesniedz iesniegums divos eksemplāros, ar Valsts meža dienestu saskaņota meža apsaimniekošanas plāna kopija un Zemesgrāmatu nodaļas izdotu Zemesgrāmatas apliecības vai Nostiprinājuma uzraksta kopija, uzrādot arī oriģinālu.

Priekšroka tiks dota tiem atbalsta saņemšanas pretendentiem, kuri projektus iesniegs pirmie. Tie projektu iesniegumi, kuri nebūs ieguvuši finansējumu attiecīgajā kārtā, tiks finansēti nākamajā kārtā. Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” paredzētais finansējums ir 11 398 157 lati. Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
back