Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

BIO4ECO projekts: 2016-2020 un 2021-2023

BIO4ECO projekts: 2016-2020 un 2021-2023

Kas ir BIO4ECO?

Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE projekts  (http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/).

Projektā sadarbojas 10 institūcijas no 8 valstīm - Spānijas Katalonijas reģiona, Somijas Karēlijas reģiona, Francijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Itālijas Abruco reģiona, Rumānijas un Latvijas.

Projekta virsmērķis tuvināt enerģētikas uz zemes politikas, veidot dialogu ar interešu grupām, veicinot veiksmīgu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku.

Projekta ietvaros valsts vai reģions plāno izstrādāt Rīcības plānu politiku nacionālo vai reģionālo politiku un aktivitāšu pilnveidošanai, lai iespējami efektīvāk izmantotu vietējo dabas resursu potenciālu un attīstītu vietējos resursos balstītu enerģētiku.

Projekta vadošais partneris ir Katalonijas Meža zinātnes centrs.

LMĪB ir projekta partneris. Otrs partneris no Latvijas ir Zemkopības ministrija.

BIO4ECO 2021-2023

Covid-19 pandēmija ir palielinājusi bažas par veselīgu un kvalitatīvu vidi mums apkārt. Cita starpā ierobežojumi un attālinātais darbs ir veicinājis dažādu meža ekosistēmas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu – piemēram rekreācijas, kas atstās ietekmi arī uz bioenerģijas izmantošanas sociālo pieņemšanu un akceptēšanu sabiedrībā. Tāpēc no 2021.g. BIO4ECO projekts turpināsies, lai rastu risinājumus un akcentētu izaicinājumus, kas saistīti ar bioenerģiju un pandēmijas laiku.

SEKO AKTUALITĀTĒM 2021-2023

BIO4ECO 2021-2023 AKTUALITĀTES

 

 

BIO4ECO noslēguma konferences materiāli, 2020.gads pieejami https://www.interregeurope.eu/bio4eco/news/news-article/9835/bio4eco-final-conference-files/

Projekta mērķi un uzdevumi, 2016-2020

Latvijā esam iecerējuši sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādāt priekšlikumus Nacionālajai bioekonomikas stratēģijai - efektīvai zemes izmantošanai un zema oglekļa ekonomikas attīstībai.

BIO4ECO ietvaros plānoti starpreģionāli un vietēji pieredzes apmaiņas semināri, darba grupas un diskusijas. Sadarbībā iegūtās zināšanas un iepazītie veiksmīgie piemēri stiprinās diskusiju Latvijā.

Kopīgi meklēsim idejas racionālākai zemes apsaimniekošanai, inovatīviem paņēmieniem un metodēm, ņemot vērā kā globālos izaicinājumus, tostarp klimata pārmaiņas, tā vietējo lauku reģionu attīstības iespējas.

Projekta finansējumu veido - ES Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas finansējums  75%, LMĪB finasējums 20 % un valsts budžeta līdzfinansējums 5%.

Kopējais BIO4ECO LMĪB finansējums plānots 80 812 eiro no tiem programmas finansējums 60 609 eiro.

Projekta partneru ieceres, 2016-2020

Katalonija - Mazinās reģiona atkarību no fosilajiem energoresursiem un veicinās biomasas izmantošanu, izstrādājot un ieviešot Reģiona stratēģiju meža un lauksaimniecības biomasas izmantošanai enerģētikā.


Karēlijas reģions - Veidos saikni starp Reģiona klimata un enerģijas programmu un reģiona Viedās specializācijas stratēģiju, jo īpaši meža bioekonomikas  attīstības aspektā.


Francija - Izstrādās priekšlikumus lauksaimniecības un meža sektoru ietveršanai nākamajā Teritoriālajā enerģijas klimata plānā, stiprinot lauku teritoriju attīstību.


Slovēnija - Pilnveidos Nacionālo meža programmu - uzlabojot un stiprinot vietējo konsultantu lomu biomasas izmantošanas enerģijas ražošanai popularizēšanā; izstrādājot pamatojumu un vadlīnijas meža īpašniekiem, īpaši zemas kvalitātes mežaudžu uzlabošanai; veicinot investīciju piesaisti bioenerģijas projektiem.

Bulgārija - Sagatavos priekšlikumus operacionālās programmas "Inovācija un konkurētspēja 2014-2020" papildināšanai par koksnes biomasas izmantošanas veicināšanu, ieviešot atbalstu uzņēmumiem atsevišķās teritorijās pilotprojektu veidā.

Abruco reģions - Uzlabos mazo un vidējo reģiona uzņēmumu energo efektivitāti, racionāli optimizējot energo apgādes sistēmu un izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Rumānija - Uzlabos Reģionālās operacionālās programmas 2014-2020 realizāciju, popularizējot efektīvākos risinājumus enerģijas no atjaunojamiem resursiem izmantošanai sabiedriskās ēkās.

Attēls
BIO4ECO
Meža nozare bioekonomikai, 2016-2020

Latvijā meža nozare ir viena no atslēgas nozarēm Nacionālās bioekonomikas attīstībā. Kāpēc tas tā? Skaidro TV rīta raidījums “Dzīvīte” 

Raidījuma sižets sagatavots Interreg Europe sadarbības projekta BIO4ECO ietvaros ar ES Reģionālā attīstības fonda finansējumu.