Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana (Projekta Nr. 22-00-A01612-000019)

Projekta vadošais partneris: LVMI Silava.

Projekta sadarbības partneri: SIA Rīgas meži, SIA Jifteco, biedrība “Latvijas Mežu īpašnieku biedrība”, SIA Niedrāji MR, SIA Vudlande.

Projekta īstenošanas otrajā pusgadā (09.2023.-02.2024.) turpinās vai ir uzsāktas deviņas aktivitātes izvirzītā projekta mērķa sasniegšanai. 

 • Izejmateriālu sagāde un iegāde:

  Projekta partneri ir veikuši un turpina veikt nepieciešamo izejmateriālu un iekārtu iegādi.

 • Receptūras pilnveidošana un pielāgošana industriālās uzklāšanas veidam

  Apskatot 2. pusgadā uz koku stādiem uzklāto repelenta prototipu, tika secināts, ka tas ir daļēji noskalojies un nesniedz pietiekamu aizsardzību. Tāpēc repelenta receptūra tika papildināta ar vaska piejaukumu, kas, pēc sākotnējās analīzes, nodrošinās nepieciešamo aizsargslāni.

 • Repelenta testa apjoma ražošana:

  Testa apjomā tika saražotas desmit repelenta receptūras variācijas. Pēc novērojumu veikšanas, tika izvēlētas sešas receptūras turpmākiem pētījumiem. Papildus, receptūru uzlabošanas nolūkos, tika risināts noslāņošanās problēma.

 • Industriāla uzklāšana (sezonas beigās) stādiem stādaudzētavā:

  Modificētās receptūras uzklāšana industriālā līmenī jeb ar traktortehniku ir uzlabojusies, salīdzinot ar pirmo uzklāšanas reizi.

 • Apstrādātu stādu novākšana, uzglabāšana:

  Ar repelentu apstrādātie stādi tika glabāti saldētavā, lai nodrošinātu stabilus apstākļus un novērstu stādu priekšlaicīgu augšanu. 

 • Apstrādātu stādu transportēšana, stādīšana:

  Ierīkoti seši parauglaukumi ar paaugstinātu kaitēkļa izplatību. Pēc sākotnējas apsekošanas, tika izdarīti secinājumi, ka stādu pārklāšana ar repelentu ir nepieciešama visa stāda garumā.

 • Novērojumu izdarīšana:

  Iepriekš izstrādātie kritēriji repelenta efektivitātes novērtēšanai ir atbilstoši repelenta efektivitātes novērtēšanai. Pēc modificētā repelenta uzklāšanas, novērojumi tiks veikti pēc iepriekš minētajiem kritērijiem.

 • Testu veikšana:

  Testi tika veikti laboratorijas apstākļos, lai novērtētu provizorisko efektivitāti lauka apstākļos, piemēram repelenta klāšanas īpašības, notecēšanu, aizsargslāņa uzklāšanas biezumu un žūšanu.

 • Pētījuma datu apkopošana:

  Veikto pētījumu dati apkopošana tiek turpināta, lai sagatavotu zinātnisku publikāciju par repelenta darbības efektivitāti.

 • Informācijas izplatīšanas pasākumi.

Pārskata periodā ir izveidota tika:

− rīkots seminārs “Kas jauns mežzinātnē?” (10.10.2023.);

− publicēta preses relīze par semināra “Kas jauns mežzinātnē?” norisi;

− prezentēti projekta rezultāti starptautiskā konferencē “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai”, ko rīkoja LBTU (23.11.2023.);

− prezentēti projekta rezultāti LMĪB biedrības biedriem (15.12.2023.), kurā bija ieradušies arī Zemkopības ministrijas pārstāvji un Klimata un enerģētikas ministrijas ministri.

− izsūtīta prezentācija e-pastā, kas tika rādītā 15.12.2023., LMĪB biedriem.


Projekta tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 16. pasākuma „Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu 
īstenošanai" atbalstu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 362 597,57 Eur, no tiem publiskais finansējums 326 337,79 Eur apmērā. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.ht