Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža atjaunošana

Meža atjaunošana

2007. gadā privāto mežu īpašnieki atjaunojuši 26,4 tūkstošus hektāru meža, kas ir jebkad lielākais atjaunotais apjoms privātajos mežos.

Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks pauž gandarījumu par šiem rezultātiem, kas liecina par meža īpašnieku reālo rīcību ieguldot darbu un līdzekļus sava īpašuma efektīvā apsaimniekošanā un zemes racionālā izmantošanā, neskatoties uz to, ka šie pasākumi tuvākajos gados prasīs vēl papildus darbu, lai jaunaudzi izveidotu par kvalitatīvu mežu, kas atdevi dos tikai pēc vairākiem gadu desmitiem.

Informācija Valsts meža dienesta mājas lapā liecina, ka meža atjaunošanas rezultāti privātajos mežos sāka ievērojami uzlaboties 2003. un 2004. gadā, tad atjaunošanas apjomi nostabilizējās, bet pērn ir ievērojami pieaugušas gan dabiski, gan mākslīgi atjaunotās meža platības. 2007. gadā privātajos mežos mākslīgi atjaunoti 4,6 tūkstoši ha meža, bet dabiski atjaunots mežs 21,8 tūkstošu ha platībā.

Dabiski atjaunotā meža īpatsvars liecina par to, ka mežs Latvijas apstākļos ļoti labi atjaunojas arī dabiskā veidā, t.i., pēc nociršanas izcirtumā iesējas jaunie kociņi. Tas nozīmē, ka pēc mežaudzes nociršanas izcirtumā nepaliek tukšums, jo tajā vietā sāk veidoties jauns mežs, lai arī pirmajos gados mazie kociņi ir knapi pamanāmi. Meža īpašnieku galvenais uzdevums ir savlaicīgi parūpēties par dabiski atjaunojušos kociņu izkopšanu.

A.Muižnieks uzskata šos rezultātus arī par apliecinājumu meža īpašnieku vēlmei saimniekot aktīvi un efektīvi. Kā nākamais, kas palīdzētu meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā, ir Lauku attīstības programmā 2007.-2013. paredzētie atbalsta pasākumi, kuri paredz finansiālu atbalstu meža īpašniekiem gan jaunaudžu kopšanas pasākumiem un kopšanas tehnikas iegādei, gan lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošanai, gan citiem meža ekonomiskās vērtības palielināšanas pasākumiem.