Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža īpašniekam īpaša vērība jāpievērš egļu audzēm

Meža īpašniekam īpaša vērība jāpievērš egļu audzēm

Valdība 15. februārī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par meža aizsardzības pasākumiem, lai ierobežotu egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) bojājumus mežaudzēs. 

Pašlaik noteikts, ka meža īpašniekam no 1. septembra līdz 1. martam ir jāapseko visas skuju koku mežaudzes. Tā kā egļu astoņzobu mizgrauzis pārsvarā bojā egles, tad turpmāk būs jāapseko tikai tās mežaudzes, kurās egles sastāva koeficients mežaudzes formulā ir vismaz četri. Bojātiem kokiem jānodrošina aizsardzība pret stumbra kaitēkļiem līdz 1. aprīlim vai līdz 1. jūnijam tie jāizved no meža. 

Noteikumos vienkāršota egles procentuālā īpatsvara noteikšana audzē. Mežaudzes šķērslaukuma izmantošana aprēķinos aizstāta ar sastāva koeficientu, kas raksturo audzes sugu sastāvu un mistrojumu. Sastāva koeficients ir viens no Meža valsts reģistrā reģistrētajiem rādītājiem, un tā izmantošana ļauj neveikt šķērslaukuma papildu mērījumus. 

Līdz šim nebija definēts, kādus kokmateriālus uzskata par aizsargātiem no stumbra kaitēkļiem. Grozījumi precizē, ka kokmateriāli uzskatāmi par aizsargātiem, ja tiem ir mehāniski vai mašinizēti mizas bojājumi vai tie ir ķīmiski vai bioloģiski aizsargāti pēc to sagatavošanas. 

Pašlaik noteikti ierobežojumi jebkāda veida ciršanas, arī lapu koku atlieku krautnēšanai. Tā kā lapu koku ciršanas atlieku krautnēšana un novietošana pie egļu mežaudzes nepasliktina sanitāro situāciju egļu audzē, turpmāk nosacījumi neapžuvušo ciršanas atlieku krautnēšanai ir attiecināmi tikai uz skujkoku ciršanas atliekām. 

Ar grozījumiem arī pagarināts risu izlīdzināšanas termiņš meža ceļos. Līdz šim risas, kas ceļos izveidojās no 1. septembra līdz 1. aprīlim, bija jāizlīdzina līdz 1. maijam. Tagad, sākot ar šo gadu, risu izlīdzināšanas termiņš pagarināts līdz 15. maijam. 

Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 “Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Avots: ZM