Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

NATURA 2000 maksājumi

NATURA 2000 maksājumi

Pirmo reizi meža īpašnieki var saņemt maksājumus no Eiropas Savienības struktūrfondiem par NATURA 2000 platībām 23. aprīlī stājas spēkā MK noteikumi, kas paredz meža īpašniekiem saņemt platību maksājumus par tām meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 tīklā.

MK noteikumi paredz, ka Natura 2000 maksājumus meža īpašniekiem var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" un kurās noteikts kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

  • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
  • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
  • aizliegta galvenā cirte;
  • aizliegta kailcirte.
Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks atzinīgi vērtē iespēju meža īpašniekiem saņemt kompensāciju par saimnieciskās darbības aprobežojumiem. A.Muižnieks arī norāda, ka šobrīd spēkā esošā kompensāciju sistēma nesedz visus zaudējumus un tā būtu jāpilnveido, lai meža īpašnieki varētu saņemt kompensāciju arī par citām platībām, uz kurām attiecas dažādi aprobežojumi, kas liedz meža īpašniekam gūt ienākumus no sava meža īpašuma.

MK noteikumi paredz, ka minimālā platība, par kuru piešķir atbalstu, ir viens hektārs, ko veido lauki, kas nav mazāki par 0,5 hektāriem. Atbalsta pretendentam dabā jāidentificē atbalstam pieteikto platību robežas. Atbalsta pretendents var saņemt atbalstu par platību, ja ievēro šādus galvenos atbalsta saņemšanas nosacījumus:

  • atbalstam pieteiktajā teritorijā veikta meža inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību;
  • atbalsta pretendents par attiecīgo platību nav saņēmis kompensāciju saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" par šo noteikumu 53.punktā minētajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;
  • iesnieguma iesniegšanas gadā nav mainījies atbalsta saņemšanai pieteiktās meža zemes īpašnieks.

Atbalsta apmērs par vienu hektāru meža zemes, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir EUR 60.

Lai saņemtu šo finansējumu, meža īpašniekam LAD reģionālajās pārvaldēs no 23. aprīļa ir jāsaņem iesniegumu veidlapas un jāiesniedz pieteikumus līdz 15. maijam. Pretendentam jāpiesakās atbalstam Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumiem, t.i. Natura 2000 maksājumiem lauksaimniecības zemēs un meža zemēs.

Lauku atbalsta dienesta direktors A.Rukmanis informēja, ka šoreiz pretendentiem ir iespējams pieteikties šiem maksājumiem elektroniski LAD mājas lapā, saņemot lietotāja vārdu un paroli un piesakoties izmantojot elektroniskās pieteikšanās sistēmu, kas neprasa no pretendenta papildus izdevumus. Nav nepieciešams arī elektroniskais parakts. Sīkāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem LAD mājas lapā www.lad.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Aiga Grasmane
Meža īpašnieku biedrība
67027079, 29421875
www.mezaipasnieki.lv