Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”

Par likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”

Ekonomikas ministrija atkārtotai saskaņošanai nodevusi likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā” (23-TA-358). Biedrība iepriekš ir sniegusi atzinumu ar iebildumu, ka likuma grozījumu projekts paredz iespēju meža zemēs veikt elektrolīnijas pārvietošanu bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku. Esam norādījuši, ka likumprojektā iekļautās tiesību normas projekts paredz elektrolīnijas pārvietošanas iespējas ierobežotā apjomā, tomēr arī šāda pārvietošana izsauks nepieciešamību veikt koku izciršanu pārvietotajā elektrolīnijas trasē un izmaiņas kopējās aizsargjoslas novietojumā. Ņemot vērā, ka likumprojekta izziņā norādīts, ka mūsu priekšlikums ir noraidīts un tas pamatots ar to, ka- “nepieciešamība veikt energoapgādes komersanta objekta pārbūvi var rasties gan meža zemēs, gan citās zemēs. Nav pamata izdalīt meža zemes kā teritorijas, uz kurām attiecas atvieglojoši noteikumi, jo nepieciešamība veikt energoapgādes komersanta objekta īstenošanu ir vienlīdz nozīmīga un prioritāra visās teritorijās.” 

Kategoriski nepiekrītam šādai argumentācijai un mūsu priekšlikuma noraidīšanai, jo pastāv viena izšķiroši būtiska pazīme, kas atšķir meža zemes un to apsaimniekošanu no citām zemēm- meža zemēs AUG KOKI! Jebkura jauna energoapgādes objekta būvniecība meža zemēs, vai esošā pārvietošana, nozīmē izmaiņas objekta aizsargjoslas un kas būtiskākais- izcirstās platības daļas, kas nepieciešama energoapgādes objekta trases izveidei, novietojumā! Pārvietojot energoapgādes objektam nepieciešamo trasi tiek izcirsti koki un mežu šajās platībās vairs audzēt nav atļauts! Nav iedomājams, ka šādas darbības tiek veiktas bez saskaņošanas ar īpašnieku. Nesaskaņotas darbības var novest pie lieliem zaudējumiem zemes īpašniekam nocirstajai koksnei zaudējot savu kvalitāti, kā arī var tikt bojāta apkārtējā mežaudze gan īpašumā, kurā tiek veikta ciršana, gan apkārtējos īpašumos meža kaitēkļu savairošanās rezultātā. Tā paliek arvien būtiskāka problēma klimata pārmaiņu kontekstā, ne par velti pašlaik valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija mizgrauža savairošanās dēļ!

Lai arī ar stratēģisku nozīmi, taču arī energoapgāde ir bizness, ko nevar veikt nerēķinoties ar specifiskiem apstākļiem un indivīdu tiesībām uz īpašumu! Ņemot vērā iepriekš minēto, uzturam spēkā savu izteikto iebildumu un priekšlikumu likumprojekta redakcijai.

LMĪB sagatavota vēstule Ekonomikas ministrijai, Tieslietu ministrijai un Zemkopības ministrijai zemāk esošajā dokumentā: