Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

LVAF projekts

LVAF projekts

LVAF projekts

2018.gadā LMIB īsteno Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansētu projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās". Projekta galvenais uzdevums ir veidot konstruktīvu dialogu starp zemes īpašniekiem un iestādēm, kas veido nosacījumus aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanai. Projekta nepieciešamību pierāda ieilgušās konfliktsituācijas gan Kandavas novadā, gan meža īpašnieku neapmierinātība citos novados saskaroties ar saimnieciskās darbības ierobežojumu veidošanas praksi. Šāda pieeja neveicina meža īpašnieku izpratni, zināšanu pilnveidošanu un ieinteresētību dabas vērtību saglabāšanā, ko apliecina gan Latvijas Meža īpašnieku biedrībā saņemtā informācija par neizpratni jaunu aprobežojumu uzlikšanu, gan vairākkārt publiski pieejamā informācija par to, ka zemes īpašnieki jūtas nedroši par iespējām saimniekot savos īpašumos (aizsargājamo ainavu apvidus "Vecpiebalga" piemērs). Nav ieviesta prakse uzrunāt meža īpašniekus, veidot izpratni par aizsargājamām vērtībām un vērtēt īpašnieku kā partneri dabas vērtību saglabāšanai. Līdz šim netiek piedāvāti konstruktīvi, visām pusēm pieņemami nosacījumi saimniekošanai aizsargājamās dabas teritorijās. Mazinot īpašnieku bailes un nezināšanu, kā arī uzklausot īpašnieku nodomus attiecībā uz saimniekošanu varētu mainīt attieksmi un veicināt ieinteresētību.

Projekta nepieciešamību uzsver arī 2018.gada 24.janvāra Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas uzdevums ZM un VARAM sniegt priekšlikumus konstruktīva dialoga veidošanai. Piedāvātais projekts ir viens no risinājumiem.

Attēls
LVAF

Projekta mērķi

Īstermiņa: Apliecināt, ka ir veidi kā veidot konstruktīvu dialogu par aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu. Iegūt jaunu informāciju un zināšanas par iesaistīto pušu mērķiem un šķēršļiem to sasniegšanai aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas praksē. Iegūt formulētus priekšlikumus konkrētu problēmu risinājumiem.

Ilgtermiņa: Ir izstrādāti un ieviesti tādi meža īpašnieku un iestāžu sadarbības veidi, kas veicina gan dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu, gan zemes īpašnieku saimniecisko darbību, gan administratīvās teritorijas attīstību.

Uzdevumi: Veicināt meža īpašnieku vēlmi iesaistīties aizsargājamo dabas vērtību saglabāšanā caur izglītošanu un iesaistīšanu.

Problēmu definēšana

Projekta pirmā posma uzdevums ir identificēt iesaistīto pušu problēmas, kas kavē mērķu sasniegšanu. Šī posma gaitā sertificēta mediatore Ilze Dzenovska veica individuālas intervijas ar iesaistīto pušu pārstāvjiem. Intervijas tika veiktas ar meža īpašniekiem, VARAM, DAP, ZM, VMD, LPS un Kandavas novada domes pārstāvjiem. Balstoties uz šīm intervijām, kā arī uz semināra diskusijām, I.Dzenovska ir sagatavojusi ziņojumu par identificētajām problēmām.

Seminārā savu redzējumu prezentēja Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Valsts meža dienests, Kandavas novada dome un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī I.Dzenovska iepazīstināja ar konstruktīva dialoga priekšnoteikumiem vides konfliktu risināšanā.

Prezentācijas no semināra: